Strona główna
menu
o sobie
galeria
księga gości
linki
pieśni
e-mail
do pobrania
polskie
angielskie
niemieckie
francuskie
rosyjskie
rumuńskie
licznik
Julian Grzesik
email: juliangrzesik@gmail.com
www: alija.4me.pl
skype: julianhelena

Szanowni Użytkownicy strony http://www.alija.4me.pl

  „Patrząc na Jezusa sprawcę i dokończyciela wiary (Hbr. 12, 2). „przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego” (Gal. 3,1), proszę o zaznaczenie swej obecności w księdze gości, dzielenia się uwagami, życzeniami itp.

  2017 rok, a 94 mego życia okazał się nadzwyczaj produktywnym, co ilustruje niniejsza witryna. 29 grudnia 2017 roku wkraczam w 95 rok i Nowy Rok 2018 z wiarą, że upowszechnione na stronie pozycje, będą pomocne w wyjaśnieniu różnych zagadnień, a że podzielona radość jest podwójną radością, zapraszam do duchowej uczty (Nech. 8,8-12).

*

  Na zegarze dziejów ludzkości naród żydowski zajmuje szczególne, unikalne miejsce. Jego historia badana przez pryzmat staro i nowo testamentowych proroctw, wyjaśnia tak obecną sytuację Izraela otoczonego wrogim światem muzułmańskim, jak i dowodzi, że jedyną dla nich alternatywę stanowi Nowe Przymierze. Znaczną pomoc w tym zakresie można uzyskać w kilkujęzycznych wersjach: Aliji - Historii Rozproszenia i Zgromadzenia Izraela , a Izdatielstwo Terevinf w Moskwie nadało jej trafniejszy tytuł: Powrót Izraela w świetle proroctw Starego i Nowego Testamentu.

*

  W 1981 roku, będąc w Bułgarii w Dolinie Róż - na dawnym pobojowisku walki z Turkami wiosną 1878 roku - w Szypce zwiedziłem cerkiew pokrytą złotem, jaką wzniósł carat na pamiątkę tego zwycięstwa. Oprócz odczytywania spisu poległych żołnierzy z podolskich pułków o polskim rodowodzie, nie uzmysłowiłem sobie, jakie znaczenie proroczo określone w dwójnasobie historii Żydów, miało to przełomowe wydarzenie. W dokładnie przez Biblię określonym czasie, starcie tych dwu armii zadecydowało, o zwołanie konferencji berlińskiej, z udziałem Anglii, z premierem lordem Beaconsfield (Beniamin Disraeli), jedynym Żydem na tym stanowisku w całej jej historii! Czy do przypadku należy zaliczyć konflikt jego ojca z miejscową gminą i zerwanie z judaizmem, co umożliwiło synowi karierę polityczną zwieńczoną urzędem premiera? Jego sekretarz, Żyd Balfour, późniejszy minister spraw zagranicznych, twórcą deklaracji z 1917 roku, zapewne nie przez przypadek uczestniczył w obradach konferencji berlińskiej!

*

  Na około 900 lat Polska stała się przystanią dla prześladowanego narodu żydowskiego. W czasie II Wojny Światowej na jej terytorium dokonano największego ludobójstwa w historii ludzkości. Zrozumiała jest gorycz Żydów i poszukiwanie współwinnych tej tragedii, ale mniej wybaczalnym jest krzewienie antypolonizmu, oskarżanie narodu polskiego o pośredni współudział w tej zbrodni. Ukazanie prawdy i tylko prawdy może stanowić oręż w gaszeniu zarzewia antypolonizmu i antysemityzmu. W obronie czci obu narodów, temat ten upowszechniam w kilku językowych wersjach Zagłady Żydów w 1939-1945.

*

  W roku 2011 ostatecznie zakończyłem i wydrukowałem III poszerzone i poprawione wydanie Alii, Zagłady i Po Zagładzie 1945-1948. Ponadto na stronie, zamieściłem pliki o antysemityzmie, haniebnym współudziale Francuzów w Zagładzie, czy też Anglików z obozem na Cyprze itp. Dla przeciwwagi, szczególną wymowę przedstawia wywiad Davida Cesarani, doradcy premiera Anglii d/s. Holokaustu o stanowisku Polaków, Jana Żaryna o zapomnianych polskich bohaterach ratujących Żydów i inne pozycje. Nadal aktualne okazały się Listy Okólne do Grossa i tego pokroju „publicystów", demaskujące nieuczciwą, zniesławiającą Polaków, manipulację faktami.

*

  W 1910 r. w Nowym Jorku w przemówieniu do żydowskiej elity, pastor Russell przepowiedział upadek ówczesnego porządku politycznego w 1914 roku, czyli za 4 lata, co spełniło się co do dnia. Jakże silna wiara w chronologię biblijną musiała go inspirować do wystawiania na próbę wiarygodności tego co głosił i Ruchu, którego był duchowym przywódcą!

  Do wybuchu I fazy wojny światowej, poprzez koligacje rodzinne monarchów i zawarte przymierza obronne, ówczesny świat miał poczucie: pokoju i bezpieczeństwa, a odtąd znajduje się w permanentnym procesie nagłego zginienia, podobnego do porodowych bólów kobiety (1 Ts. 5,3). Szatan poprzez dyktatorskie - totalitarne systemy usiłował zapobiec rozkładowi swego królestwa, ale i one już znalazły się na śmietniku historii. Nie umiejąc odczytać znaków czasu, ci którzy tego co daleko nie widzą - teraźniejszą prawdę (2 P. 1, 9), kwestionują chronologię biblijną, początek i koniec czasów pogan. Prawdy te obroniono i opublikowano w Starożytności, Porównawczej Chronologii Biblijnej i w innych pozycjach.

*

  Należałoby zwrócić uwagę na syzyfową działalność nawracania Żydów na płaszczyźnie teologii zastępstwa a z drugiej strony na historię współczesną Żydów Mesjańskich oraz ich stosunku do korzeni judaizmu, jak to przedstawił Daniel Juster z uzupełniającymi szczegółami zawartymi w książkach: Rachmiela Frydlanda - Skazani na zagładę i Eliezera Urbacha - Wyrwany z piekieł. Zrozumienie trudności w określeniu swej tożsamości przez Żydów, którzy w Jezusie rozpoznali Mesjasza, pomoże lepiej docenić prekursorów biblijnego syjonizmu z poselstwem pocieszania a nie nawracania Żydów, czego wyrazem jest podstawowa idea tej strony, stąd nie wymaga odrębnego omówienia.

*

  Wytłumaczenie zagadki, jakim jest duchowy Izrael - podzielone na różne frakcje - chrześcijaństwo, określone w Apokalipsie mianem Babilonu - wyjaśnia Historia Ruchu Paruzji, skorumpowanego przez tzw. Świadków Jehowy, w rzeczywistości jednak kontynuującego reformację oczyszczonej świątnicy, przez t.zw. Ruch Epifanii. Tę ideę przedstawiono w pięciu książkach: Historii Ruchu Badaczy Pisma Świętego.

*

  Kompleksowo opracowana Historia Ruchu poprzez dotąd niepublikowane dokumenty, ujawniła apostazję w doktrynie i organizacji Świadków Jehowy, łącznie w b. ZSRR. Po 89 latach, dokumenty i korespondencja z ostatnim z naocznych świadków A. O. Houdsonem, ukazały posługę pastora Johnsona w Anglii w 1917 r. w jej pełnym kształcie, niwecząc pleniące się fałsze. Po upowszechnieniu tej Historii okazało się, że treść jest za twarda do zgryzienia mlecznymi zębami i za wartościowa by ją wypluć. Męczą się więc malkontenci, ale jak dotąd, nikt nie usiłował podważać prezentowanej wykładni doktryn i faktów (Mat 21,15; Iz 54,17).

*

  W związku z ukazaniem się w druku XI Tomu EXODUS, a w nim w DODATKU - PIEŚNI NAD PIEŚNIAMI, zaistniała możliwość porównania z tłumaczeniem PIEŚNI na mojej stronie by się przekonać, czy w 1952 r. miano podstawy do ich zignorowania, wskutek czego dopiero po 55 latach dotarły one do czytelników!

*

  Przypuszczam, ze należało zwrócić uwagę na inne fascynujące biblijne proroctwa m.in. o Godzinie autorytetu i panowania bestii, które stanowią frapujący temat dla wszystkich teologów. Cenne wyjaśnienia pozostawił Posłannik Epifanii. Niektóre (jak czas jej trwania) nie sprawdziły się, inne wymagają aktualizacji (Apk. 17, 7-18). Poza jałowymi spekulacjami, dotąd nie ukazała się rzeczowa, najbliższa prawdy, próba rozwikłania tej po części już odkrytej tajemnicy naszych czasów! Ogół, jak zawsze, jest pogrążony w drzemce. Wielu z nostalgią wspomina przeszłe czasy, nie zdając sobie sprawy, że gloryfikując dyktaturę, występują przeciw Barankowi, który je usuwa z reliktami baalizmu (Apk. 17, 14).

  W Namiestnikach Króla w rzekomym królestwie Bożym, wyjaśniono znaczenie "rogów" (Dan. 7, 7-8; Apk. 17). O ile będzie wolą Bożą i stosowny ku temu czas, proroctwo zostanie zrozumiane i publicznie wyjaśnione.

*

  Za podstawę zaistnienia "obrzydliwości spustoszenia" w 539 r. przyjmuje się pokonanie Ostrogotów przez Belizariusza i wyparcie ich z Rzymu. Historia z tego czasu jest bardziej złożona. Nie podważając ale uściślając tą datę, czytelnik witryny znajdzie historyczne i teologiczne wyjaśnienie proroctwa (Dn. 12, 8-11).

*

  10 lipca 2010 roku minęło 350 lat od wypędzenia z ojczyzny jej synów i obywateli, Braci Polskich. Rocznica ta minęła niezauważona tak przez gremia religijne, jak i polityczne. To hańbiące Polskę wydarzenie omówiono w dwu książkach: Bracia Polscy w Lublinie, Lubelszczyźnie i Wołyniu, oraz O Zborach w Piaskach Luterskich, Siedliskach Wielkich i Bełżycach. Na końcu ostatniej, porównując pisma byłego księdza Krowickiego i Jana Niemojewskiego o papiestwie, z apogeum bałwochwalstwa z polskim „błogosławionym", pozostaje oczekiwać tylko apokaliptycznych kar.

  W ten sposób przywrócono pamięć m.in. o Mikołaju Suchodolskim, Orzechowskich, Lubienieckich, Morsztynach, Kazimierskich, o Samuelu Przypkowskim, Andrzeju Wiszowatym i całej plejadzie im podobnych, dla których wierność ideałom, czyste sumienie, okazały się cenniejsze nad utracone majątki, a nawet ojczyznę!

*

  Mając na uwadze podobne, w szczególności biblijne przykłady, inspirację Psalmów 23, 91 i 46, z kapłańskim błogosławieństwem 4 Mojżeszowej 6, 24-26 i modlitwą arcykapłańską Pana Jezusa z Ew. Jana 17, 29 grudnia 2017 roku wkraczając w 95 rok i 2018 Nowy Rok, życzę czytelnikom publikacji, wszystkiego najlepszego od Stwórcy przez Jego umiłowanego Syna, w tym pogłębiania wiary w obietnice Boże.

„A oto Jam jest z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata",

„Wszelka broń ukuta na ciebie, będzie bezużyteczna. Potępisz każdy język, który się zmierzy z tobą w sądzie"

„Gdy pójdziesz przez wody, będę z tobą, a jeśli przez rzeki nie zaleją cię; pójdziesz przez ogień, nie spalisz się, a płomień nie imie się ciebie”.
(Iz 54,17; 43, 2-3).BG

Julian Grzesik